Nyereményjáték szabályzat Nyelvek játszva Nyelviskola

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Nyelvek játszva Nyelviskola Facebook oldalán (https://www.facebook.com/nyelvekjatszva)  található valamennyi nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel. A Játékok szervezője Kolosyné Bene Krisztina e.v. (Székhely: 2040 Budaörs, Hajnal u. 7., adószám: 67798926-1-33, a továbbiakban: Szervező).

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy.

Az általános iskolásoknak szóló nyereményjátékokban 6-15 éves gyerekek illetve az őket képviselő szüleik, törvényes képviselőik vehetnek részt.

Bizonyos játékokhoz szükséges, hogy a résztvevő hozzájáruljon adatai közvetlen üzletszerzésre (DM) történő felhasználásához, erről a játékosok tájékoztatást kapnak az adott Játéknál. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

2. A Játék leírása

A Játékokra Szervező jellemzően létrehoz a Nyelvek játszva Nyelviskola Facebook oldalon egy Nyereményjáték posztot, amin a játékot szervezi. Az adott Játék specifikus leírásai valamint az általános Nyereményjáték szabályzat linkje ezeknél a posztoknál találhatók meg. A megfejtések elküldésének módját az adott játékra vonatkozó leírás egyértelműen meghatározza.

3. A Játék időtartama

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett megoldások érvénytelenek.

4. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezés feltételei az egyes konkrét játékok leírásában találhatók meg.

A nyeremények kézbesítéséhez szükséges lehet a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám megadása.

Egy Játékos egy Facebook fiókkal legfeljebb egyszer próbálkozhat a helyes válaszok elküldésével. Egy játékos csak EGY e-mail címről, vagy Facebook fiókról játszhat vagy szavazhat egy játékban. Ha valaki mégis többször küldi el a megoldásokat vagy szavazatokat, azt a sorsolásnál csak egyszer lesz figyelembe véve.

A Játékos csak abban az esetben vehet részt a játékban és küldheti el megfejtését, ha előzetesen megismerte és elfogadta a Nyereményjáték szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

5. Nyeremény

A Játékok nyereményeit az egyes Játékleírások tartalmazzák.

Amennyiben több nyeremény áll rendelkezésre, a nyeremények közül a nyertesek kihúzásának  sorrendjében választhatnak a nyertesek.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

6. Sorsolás

Kvízkérdések esetén a nyertes(ek) kisorsolása a kérdésekre helyes választ beküldő Játékosok között, a véletlenszerűség elve alapján vagy papír alapon a nevek felírásával majd kihúzásával, vagy automatikus sorsoló programmal történik.

7. Nyertesek értesítése

A nyertesek neve a Nyelvek játszva Nyelviskola Facebook oldalán kerül kihirdetésre, illetve Facebook üzenetben is értesítjük őket. Ha valaki mégsem kapna értesítést, de a Facebook-on közzétett nyertesek között felismeri magát, az info@nyelvekjatszva.hu e-mail címen jelentkezhet a nyereményért, neve, felhasználóneve megírásával, feltüntetve azt is, hogy melyik játékban és mikor nyert.

8. A nyeremények kézbesítése

A nyereményeket személyesen a Nyelvek játszva Nyelviskolában (2040 Budaörs, Hajnal u. 7.) lehet átvenni, illetve postai úton kerül megküldésre, kizárólag Magyarország területén.

A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció az info@nyelvekjatszva.hu e-mail címen tehető meg.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek 30 napon belül nem tesznek eleget, és ezért a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. Tárgynyeremények átvételére 1 hónapig van lehetőség. Szolgáltatás igénybe vétele esetén a nyertes minden esetben egyedileg egyezteti Szervezővel az adott szolgáltatás igénybevételének módját, idejét.

9. Adatkezelés

Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

– megadott adataik (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám) Szervező mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, és azokat minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése, a nyeremények kézbesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig;

– A Játékos hozzájárulhat ahhoz, hogy Szervező termékeivel/szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére. Azonban, ha adatai jövőbeli felhasználásához mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban postai úton, vagy elektronikus levélben az info@nyelvekajtszva.hu e-mail címen kérheti adatai törlését a nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

Szervező  a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

10. Felelősség kizárás

Az adatok megadásának hiányosságáért (pl. névelírás, a szükségesnél kevesebb adat megadása), értesítési, vagy szállítási késedelemért Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) nem áll módunkban ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

11. Facebook játékok esetén

A játékot semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy kezeli a Facebook, illetve a promóció nem kapcsolódik a Facebook-hoz. A Facebook mentesítve van minden felelősség alól a játékban résztvevőkkel szemben.

12. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét, valamint fénykép beküldése esetén fényképét a Nyelvek játszva Nyelviskola Facebook oldalán a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A Játékos a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Játékoson kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Budaörs, 2022.06.01.